Privacyverklaring

Privacyverklaring

‘De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.’ Dit grondrecht is uitgewerkt in de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming.
Door deze verordening hebben mensen meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. De privacyrechten zijn namelijk versterkt en uitgebreid.
René Hurenkamp, keukens, meubels en badkamers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens in het algemeen
Als u bijvoorbeeld een opdracht voor advies heeft gegeven, of een opdracht tot het plaatsen van een keuken of badkamer, of als u gewoon een vraag heeft, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:
● onze administratie;
● de communicatie met u;
● de uitvoering van de opdracht.
Als u ons alleen een vraag heeft gesteld dan maken we gebruik van de gegevens voor zover u die aan ons hebt verstrekt. Voor een advies of andere opdracht vragen we u een aantal gegevens aan ons door te geven, zoals voorletters, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres), telefoonnummer.

Persoonsgegevens i.v.m. toesturen van reclame/direct marketing
Het kan voorkomen dat wij  geadresseerde reclame per post versturen of per e-mail.
Dit wordt ook wel direct marketing genoemd, een directe benadering van (potentiële) klanten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Uw gegevens worden dan niet meer voor reclamedoeleinden gebruikt.

Grondslag voor het opvragen van gegevens
Ons bedrijf vraagt uw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
● overeenkomsten inzake het plaatsen van keukens of badkamers of het maken of restaureren van meubels of andere klussen.
● het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
● voor andere doelen waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven;
Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Verstrekking van gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld aan de accountant, die onze jaarrekening opmaakt.
Met derde partijen maken wij in een overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten.
Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst);

Beveiliging
Wij beschermen uw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:
● wij hebben een geheimhoudingsplicht;
● we hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
● we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
● we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
● we zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en in sommige gevallen verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Persoonsgegevens die vallen onder de wettelijke bewaartermijn kunt u gedurende die termijn niet laten verwijderen.
Ook kun u een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener (dataportabiliteit).
Als wij uw persoonsgegevens bewaren alleen op basis van een door u gegeven toestemming, dan hebt u het recht deze toestemming in te trekken.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar r.hurenkamp@ziggo.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Klachten
Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen.
Contactgegevens
René Hurenkamp, keukens, meubels en badkamers 
Vierhuizenhekstraat 7a
7447 GJ Hellendoorn
Nederland

Telefoon:

06-51517400

E-mailadres:

r.hurenkamp@ziggo.nl